Deco Sphere - Mango a zelený citrón

Zachytáva sviežosť manga a limetky a vodné tóny bieleho kvetu

Vlastnosti

  • vydrží až 6 týždňov
  • vôňa čerstvého tropického ovocia
  • nie sú potrebné baterky ani elektrina

Dostupné v: 75 ml

Opis

Zachytáva sviežosť manga a limetky a vodné tóny bieleho kvetu. Dizajn skla ukáže, kedy je čas na nový Decosphere osviežovač izby. Tento prenosný tekutý osviežovač vzduchu je ideálny pre kúpeľne, obývacie izby, kuchyne, spálne a ďalšie oblasti, ktoré chcete ozdobiť s vôňou.

1. Strhnite vonkajší kryt z výrobku.
2. Otvorte uzáver zo sklenenej části výrobku a odložte.
3. Opatrne priklopte spät vonkajsi kryt.

Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Pred použitím si prečítajte etiketu.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. -Nefajčite.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte v chlade.

EA_8727743

Product Code: 3059946079004